Vyberte stranu

H2O 90 PACK sada pre úpravu vody vo vírivke

H2O 90 PACK sada pre úpravu vody vo vírivke

92,20 

76,83  bez DPH

Kompletná sada pre úpravu vody vo vírivke s objemom cca 1 m³ na 90dní.

BEZ CHLÓRU – nová forma

Set je určený pre vírivé a masážne vane a všetkým, ktorí hľadajú šetrné prípravky bez chlóru.

Obsahuje: 1 x H2O WHIRLPOOL 1l, 1 x H2O CLEAR 1 kg, 1 x H2O pH mínus 1,4 kg, 1 x H2O ANTIFOAM
150 ml, 1 x H2O SPA CLEANER 500 ml, 1 x H2O BASIC pH tester, 1 x disiCLEAN SPORT & SPA 250 ml, 1 x
odmerku, 1 x návod na použitie

Pri dostupnosti “Na objednávku” je dodacia lehota 2 týždne.

Katalógové číslo: 700501 Kategórií: Značka:

Kompletná sada pre úpravu vody vo vírivke s objemom cca 1 m³ na 90dní.
Set je určený pre vírivé a masážne vane a všetkým, ktorí hľadajú šetrné prípravky bez chlóru.
Obsahuje: 1 x H2O WHIRLPOOL 1l, 1 x H2O CLEAR 1 kg, 1 x H2O pH mínus 1,4 kg, 1 x H2O ANTIFOAM
150 ml, 1 x H2O SPA CLEANER 500 ml, 1 x H2O BASIC pH tester, 1 x disiCLEAN SPORT & SPA 250 ml, 1 x
odmerku, 1 x návod na použitie

Bezpečnosť a prvá pomoc:
NEBEZPEČENSTVO
H302 Škodlivý po požití
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí
P260 Nevdychujte prach
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky
P280 Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare
H290 Môže byť korozívna pre kovy
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Vyberte kontaktné
šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou / sprchou
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára
P501 Odstráňte obsah a obal ako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu
Obsahuje: menej ako 5-15% neiónové povrchovo aktívne látky, menej ako 5% amfolytické povrchovo aktívne látky,
katiónové povrchne aktívne látky. Hydroxid draselný, Propylheptanol ethoxylate, parfumy; dezinfekčné prostriedky

Bezpečnostné listy:
H2O WHIRLPOOL
H2O pH minus
H2O SPA CLEANER
H2O ANTIFOAM
disiCLEAN SPORT and SPA

Ďalšie informácie

Brands

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “H2O 90 PACK sada pre úpravu vody vo vírivke”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Kontakt

BALOTECH s. r. o.

Pod Dráhami 10223/11F
960 01 Zvolen

info@balotech.sk
+421 907 141 873

Fakturačné údaje

IČO: 51929236

DIČ: 2120836443

IČ DPH: SK2120836443

Dokumenty

Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov